Acasa Despre noi Servicii Cursuri Produse Nevoia de securitate Contact
© Network Security 2013

Politica de confidentialitate

I. Informații generale Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Network Security SRL. Politica de confidențialitate a Network Security SRL reprezintă un angajament de respectare a confidențialității care explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR). Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.networksecurity.ro. II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate Network Security SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați webite-ul (de exemplu paginile accesate, preferinţele, browserul utilizat, data și ora accesărilor dumneavoastră, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct prin poștă, poșta electronică, sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea website-ului. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, Network Security SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării website-ului, în măsura în care ne contactați în acest fel. III. Scopurile și temeiurile prelucrării Dacă accesați website-ul nostru, Network Security SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: pentru desfășurarea relațiilor contractuale dintre dumneavoastră şi Network Security SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, facturarea și expedierea comenzilor plasate prin posta electronică sau alte mijloace de comunicare utilizate; pentru îndeplinirea obligațiilor legale care revin Network Security SRL în contextul serviciilor prestate, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală; pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare (e-mail, sms, fax) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de Network Security SRL, la cererea dumneavoastră și prin intermediul website-ului. Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul primei accesări a paginii de start a website-ului, care vă solicită consimțământul de acces. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop exprimă prin renunțarea la accesul pe website și nu poate avea urmări negative pentru dumneavoastră. IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele Ca principiu, Network Security SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina Network Security SRL (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite). Network Security SRL nu efectuează si nu asigură prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing, sondare a pieței, testări, sau comunicări comerciale, decât în cazul în care solicitați expres aceasta, conform legii. V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Network Security SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care asigură desfășurarea activității prin intermediul websiteite-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate: pentru găzduirea și administrarea websiteite-ului; pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege; atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege. VI. Transferul datelor cu caracter personal Datele cu caracter personal furnizate către Network Security SRL pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană. VII. Drepturile de care beneficiați În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Network Security SRL, conform celor descrise în prezentul document; dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Network Security SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Network Security SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive: o acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; o in cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; o în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; o în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; o în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; o datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Network Security SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice; dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care : o persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; o prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; o operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; o persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv: o dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, o dreptul ca aceste date să fie transmise de către Network Security SRL către un operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos: o în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Network Security SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Network Security SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță; o în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă; dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar. Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@networksecurity.ro. Această pagină de Internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați pagina "Politica de cookie-uri".